GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

Oturum ve Çerez Bilgileri

Sitemizi kullandığınız zaman, bizim aracılığımızla veya onay vermiş olduğumuz teknolojik hizmet sağlayacıları tarafından çeşitli sayfa, yönlendirme ve teknik bilgileri toplayabiliyoruz.

Bu bilgileri siteyi yönetmek ve çeşitli site trafik akışlarını ölçmek ve iyi performansı olan belli içerikleri belirlemek için kullanıyoruz. Bu bilgiler toplu bir şekilde, her hangi bir kullanıcıyı veya şahsiyeti belirlemeden toplanıyor.

Bu bilgileri istatistiki sebepler, pazarlama, internet üzerinden reklam verme ve çeşitli promosyonlar için toplayabiliyoruz.

Veriler genellikle teknoloji hizmet sağlayacılarımız aracılığıyla, kullanıcının ziyareti sırasında tarayıcısına “çerezler” yerleştirilerek toplanıyor. “Çerez”, teknoloji hizmet sağlayacılarının sunucuları tarafından, ziyaret eden kullanıcının tarayıcısına yerleştiren ve sadece bu sunucular tarafından okunabilen küçük miktarda bir veridir. Şifreleri ve site üzerindeki tercihleri kaydetmek için kullanılırlar.

Çoğu tarayıcı bu tarz çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Tarayıcınızı, çerez yerleştirildiğinde size bilgi vermek için ayarlayabilirsiniz. Böylece hangi çerezleri kabul edip etmeyeceğinize karar verebilirsiniz.

Çerezleri kapatmanız, bazı sayfalara ve içeriklere erişmenize engel olabilmektedir.

Dış Siteler

Bu site, dış sitelere ve içeriklere yönelik bağlantılar içermektedir ve bu dış siteler sizden kişisel bilgilerinizi talep edebilir. Böyle durumlarda, sözü geçen sitede bulunan ve ona ait gizlik politikası ve hizmet şartları geçerli olacaktır. O sitelere ait sözleşmeler ve politikalar bizim tarafımızdan yönetilmemektedir.

Ticari İleti Onayı

“İstediğim her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, elektronik, iletilerimizde belirtilen işlemi (red) yaparak “ticari elektronik iletişimi” durdurabileceğimi ya da “[email protected]” mail adresine talebimi ,iletişim bilgilerimi, gönderilen ticari iletiye ilişkin iletinin gönderildiği verileri belirterek ticari ileti gönderilmesini reddedebileceğim hakkında bilgilendirilerek; Tarafıma ait olan iletişim adreslerine, [email protected] tarafından doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetlerini tanıtmak veya imajını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla ticari elektronik ileti göndermesine ve tüm verilerimin hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına işlenmesine, ticari elektronik ileti içeriğini ve diğer kayıtları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca izin veriyorum.”


ETKİLİ PRATİK İNGİLİZCE

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

EPi Web Teknolojileri Limited Şirketi (Etkili Pratik İngilizce) olarak, müşterilerimizin kişisel verilerine ve bundan doğan haklarına büyük önem vermekteyiz. Kişisel verilerinizin güvenliğine verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Aşağıdaki maddeler etkilipratikingilizce.com web sitesinde toplanan kişisel verilerin neler olduğu, söz konusu veri bilgilerinin hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgileri nasıl değiştirebileceğinizi ve bizimle nasıl iletişime geçebileceğiniz gibi konular içermektedir.

1.Amaç

        İşbu Politika’nın temel amacı, ’’Etkili Pratik İngilizce’’ tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda müşterilerimizi bilgilendirerek şeffaflık sağlamaktır.

2. Yasal Dayanak

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel verilerin işlenmesi ya da korunması ile ilgili hükümler içermektedir. Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

3.Kişisel Verilerin İşlenmesinde Kullanılan Yöntem

Etkili Pratik İngilizce olarak, siz müşterilerimizin ve üyelerimizin bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktayız. Sitemizin güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.

4. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

Kimlik Bilgisi  Ad-Soyad
İletişim Bilgisi Kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler. E-mail adresi, adres
Finansal Bilgi Kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal bilgi-belge. (Bu bilgiler kurumumuzca işlenmemekte sadece ödeme ekranına aktarılmakta ve tutulmamakta.)

5.Kişisel Verilerin Şirketimiz Tarafından İşlenme Usulü

Şirketimiz veri sorumlusu sıfatıyla kanundan doğan yükümlülükleri kapsamında, veri sahiplerinden kişisel verilerini temin etmekte, bu verileri işlemekte ve talep edildiği takdirde bu verileri silmektedir. Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır.  Tüm bu bilgiler güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde üçüncü bir ülkeye veya kuruma aktarılmamaktadır. Şirketimiz tarafından veri sahiplerinin aşağıda belirttiğimiz kişisel verileri tutulmaktadır.

 1. Ad-Soyad
 2. Adres
 3. E-mail
 4. Site Analitiği Bilgileri ( Şirketimizden hizmet satın alındıktan sonra derslerde geçirilen süreler, sisteme giriş tarihleri, derslerdeki performans sonuçları, sistem bilgilerini değiştirme işlemleri gibi bilgiler işlenmektedir.)

6. Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız

Veri sahipleri olarak şirketimize başvurarak aşağıda yazılı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca tanınan haklarınızı kullanabilirsiniz.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi hâlinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Kişisel Veri İşleme Süresi

Kişisel verileriniz, Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca zorunlu kılınan süreler boyunca işlenecek, süre geçmediği ve talep edilmediği sürece silinmeyecektir.

7. Kişisel Verilerin Silinmesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi ile ilgili sistemimizde bulunan ‘Tüm Kişisel Verileri Sil’ hizmetini kullanarak talep ettiğiniz takdirde işlenen kişisel verileriniz tarafımızca silinecektir. Ayrıca [email protected] veya [email protected] adreslerine kişisel verilerinizi silme talebinde bulunduğunuz takdirde de bu işleminiz gerçekleştirilecektir.

EPi Web Teknolojileri Limited Şirketi

(Etkili Pratik İngilizce)